Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Unifikacja służb odpowiedzialnych za ochronę żywności

W dniu 30 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności („PIBŻ”). Organ ten będzie połączeniem dotychczasowych Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także przejmie część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Jak założył ustawodawca, „podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie w Polsce nowego jednolitego zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji poprzez skonsolidowanie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym oraz powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, jako części administracji niezespolonej, podległej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – fragment uzasadnienia do projektu ustawy.

Nowa inspekcja będzie miała trójstopniową strukturę, tzn. będzie składała się z Głównego Inspektora Bezpieczeństwa  Żywności oraz z wojewódzkich, granicznych oraz powiatowych inspektorów bezpieczeństwa żywności. Do zadań PIBŻ będą należeć sprawy dotyczące: bezpieczeństwa żywności, nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, ochrony zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, weterynaryjnej kontroli zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, wytwarzania i stosowania pasz i pasz leczniczych, stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych i obrotu tymi produktami, nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt, nadzoru nad zdrowiem roślin, nadzoru nad zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, nadzoru nad wytwarzaniem, oceną i stosowaniem materiału siewnego oraz obrotu tym materiałem, nadzoru nad stosowaniem nawozów, obrotem nawozami i stosowaniem środków wspomagających uprawę roślin, nadzoru nad rolnictwem ekologicznym, nadzoru nad stosowaniem produktów biobójczych przy produkcji żywności, kontroli w zakresie żywności genetycznie zmodyfikowanej oraz identyfikacji i transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych stosowanych w żywności. Szczegółowe zadania inspekcji w zakresie tychże spraw, a także sposoby ich wykonywania, będą zaczerpnięte z bardzo wielu ustaw, m. in. z ustawy o środkach ochrony roślin, ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, ustawie o ochronie roślin, ustawie o nawozach i nawożeniu, jak i ustawie o nasiennictwie.

Pomysł stworzenia jednego ośrodka kontroli i nadzoru nad rynkiem spożywczym wydaje się bardzo słuszny, natomiast jak zwykle pojawiają się obawy, czy połączenie służb nie zostanie przeprowadzone z pokrzywdzeniem ludzi, których ciężka praca i doświadczenie gwarantowało dotychczasową, bardzo wysoką ochronę społeczeństwa i środowiska. Nie można zapomnieć, że Polska wkrótce będzie musiała stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG, zwane potocznie „Rozporządzeniem w sprawie kontroli urzędowych”, dlatego centralizacja służb odpowiedzialnych może w tym przedsięwzięciu bardzo pomóc.

Proces legislacyjny można nadzorować za pośrednictwem strony Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287605

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + dziesięć =