Skip to content

Unifikacja służb odpowiedzialnych za ochronę żywności

W dniu 30 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności („PIBŻ”). Organ ten będzie połączeniem dotychczasowych Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także przejmie część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Jak założył ustawodawca, „podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie w Polsce nowego jednolitego zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji poprzez skonsolidowanie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym oraz powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, jako części administracji niezespolonej, podległej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – fragment uzasadnienia do projektu ustawy.

Nowa inspekcja będzie miała trójstopniową strukturę, tzn. będzie składała się z Głównego Inspektora Bezpieczeństwa  Żywności oraz z wojewódzkich, granicznych oraz powiatowych inspektorów bezpieczeństwa żywności. Do zadań PIBŻ będą należeć sprawy dotyczące: bezpieczeństwa żywności, nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, ochrony zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, weterynaryjnej kontroli zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, wytwarzania i stosowania pasz i pasz leczniczych, stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych i obrotu tymi produktami, nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt, nadzoru nad zdrowiem roślin, nadzoru nad zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, nadzoru nad wytwarzaniem, oceną i stosowaniem materiału siewnego oraz obrotu tym materiałem, nadzoru nad stosowaniem nawozów, obrotem nawozami i stosowaniem środków wspomagających uprawę roślin, nadzoru nad rolnictwem ekologicznym, nadzoru nad stosowaniem produktów biobójczych przy produkcji żywności, kontroli w zakresie żywności genetycznie zmodyfikowanej oraz identyfikacji i transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych stosowanych w żywności. Szczegółowe zadania inspekcji w zakresie tychże spraw, a także sposoby ich wykonywania, będą zaczerpnięte z bardzo wielu ustaw, m. in. z ustawy o środkach ochrony roślin, ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, ustawie o ochronie roślin, ustawie o nawozach i nawożeniu, jak i ustawie o nasiennictwie.

Pomysł stworzenia jednego ośrodka kontroli i nadzoru nad rynkiem spożywczym wydaje się bardzo słuszny, natomiast jak zwykle pojawiają się obawy, czy połączenie służb nie zostanie przeprowadzone z pokrzywdzeniem ludzi, których ciężka praca i doświadczenie gwarantowało dotychczasową, bardzo wysoką ochronę społeczeństwa i środowiska. Nie można zapomnieć, że Polska wkrótce będzie musiała stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG, zwane potocznie „Rozporządzeniem w sprawie kontroli urzędowych”, dlatego centralizacja służb odpowiedzialnych może w tym przedsięwzięciu bardzo pomóc.

Proces legislacyjny można nadzorować za pośrednictwem strony Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287605

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × three =

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności

Zamknij