Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Pomoc prawna

Kancelaria świadczy pomoc prawną m. in. w następujących obszarach:

kantecki

Sprawy sądowe i sądowo-administracyjne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa oraz zastępstwa w:

 • postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
 • postępowaniach sądowo-administracyjnych;
 • postępowaniach administracyjnych;
 • w trakcie trwania mediacji i innych alternatywnych formach rozstrzygania sporów (ADR);
 • postępowaniach karnych w charakterze oskarżyciela posiłkowego pokrzywdzonych;
 • postępowaniach egzekucyjnych.

Przed wszczęciem postępowania, jeżeli jest to możliwe lub celowe, Kancelaria poszukuje sposobów polubownego rozwiązania sporu w drodze negocjacji przedsądowej.

doniczka - kantecki

Prawo środków ochrony roślin i nasiennictwa

Szczególnym zakresem specjalizacji Kancelarii są środki ochrony roślin i nasiennictwo. Te specyficzne produkty reglamentowane są w sposób odmienny niż zwykłe towary, dlatego tak ważne dla Klientów jest posiadanie wiedzy oraz doświadczenia w tej wąskiej dziedzinie prawa. Usługi prawne w tym obszarze mogą polegać m.in. na:

 • sporządzaniu opinii prawnych z zakresu środków ochrony roślin lub nasiennictwa;
 • reprezentowaniu uprawnionych podmiotów w czynnościach, mających na celu wyeliminowanie z rynku podrobionych środków ochrony roślin lub nasion;
 • reprezentowaniu w postępowaniach administracyjnych przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub organami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • doradztwie związanym z rejestracją, etykietą i reklamą środków ochrony roślin lub nasion;
 • przygotowywaniu dokumentacji prawnej niezbędnej do współpracy firm przy produkcji, konfekcji, a następnie dystrybucji środków ochrony roślin lub nasion.
blok - kantecki

Prawo spółek

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz polskiego oraz zagranicznego kapitału w sprawach dotyczących m.in.:

 • tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw;
 • sporów między wspólnikami i akcjonariuszami;
 • bieżącej obsługi korporacyjnej;
 • obsługi prawnej organów spółek kapitałowych;
 • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
 • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych.
blok - kantecki

Fuzje i przejęcia

Obszar ten obejmuje doradztwo i pomoc prawną w sprawach dotyczących m.in.:

 • sprzedaży i zakupu udziałów lub akcji spółek;
 • sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw;
 • badań prawnych typu due diligence;
 • umów joint venture i umów wspólników;
 • łączenia, podziałów i przekształceń spółek.
teczka - kantecki

Prawo pracy

Kancelaria świadczy doradztwo prawne w zakresie:

 • rozwiązania stosunku pracy;
 • reprezentacji procesowej przed sądami pracy wszystkich instancji;
 • projektowania indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji, dobrych praktyk pracodawców, itp.;
 • przygotowywania dokumentacji pracowniczej, m. in. regulaminów pracy i wynagradzania;
 • legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.
fabryka - kantecki

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Usługi prawne w tym obszarze obejmują w głównej mierze:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości czy też otwarcie restrukturyzacji;
 • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności;
 • doradztwo przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta;
 • doradztwo przy tworzeniu oraz wprowadzaniu w życie planu restrukturyzacyjnego;
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym, jak i w kontaktach z organami postępowania;
 • pozostałe czynności wymienione w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.
żarówka - kantecki

Prawo własności intelektualnej oraz dane osobowe

Kancelaria świadczy usługi mające na celu ochronę praw autorskich oraz tajemnic handlowych Klientów, jak i poprawność przetwarzanych przez nich danych osobowych. Polegać one mogą np. na:

 • przygotowywaniu umów dotyczących przenoszenia autorskich praw majątkowych czy też udzielania licencji;
 • reprezentacji uprawnionych stron w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej;
 • ochronie dóbr osobistych, włącznie z dochodzeniem przed sądem zadośćuczynienia w postaci sprostowań, przeprosin czy też zapłaty odszkodowania;
 • audycie praw własności intelektualnej i przemysłowej;
 • rejestracji znaków towarowych;
 • doradztwie związanym z ochroną danych osobowych, w tym na przygotowaniu wewnętrznych zasad przetwarzania danych osobowych.
waga - kantecki

Prawo farmaceutyczne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów, działających we wszystkich sferach sektora farmaceutycznego oraz na szeroko pojętym rynku ochrony zdrowia. W zakres tych usług wchodzi m. in.:

 • wsparcie Klientów we wszystkich aspektach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i zakończeniem badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • doradztwo prawne w zakresie dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, rejestracji i zmian porejestracyjnych leków, zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów medycznych;
 • wytwarzanie i import leków oraz wyrobów medycznych, w tym import równoległy;
 • obrót hurtowy lekami oraz wyrobami medycznymi;
 • obrót detaliczny lekami oraz wyrobami medycznymi, w szczególności wsparcie w tworzeniu i bieżącej działalności aptek i sieci aptecznych;
 • reklamę i promocję leków oraz wyrobów medycznych.
dłonie - kantecki

Prawo umów

Kancelaria doradza we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w szczególności:

 • przygotowuje, negocjuje i opiniuje umowy cywilnoprawne, przede wszystkim o charakterze biznesowym;
 • doradza w trakcie wykonywania tych umów;
 • pomaga weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie ich realizacji;
 • rekomenduje zabezpieczenia ich wykonania.
kantecki

Prawo rodzinne i spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w dziedzinie prawa rodzinnego oraz spadkowego. Sprawy te dotyczą w głównej mierze:

 • postępowań o orzeczenie rozwodu oraz ustalenie praw rodzicielskich;
 • podziału majątku wspólnego po rozwodzie;
 • stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy bądź testamentu;
 • podziału majątku spadkowego, rozliczeń długów spadkowych;
 • dochodzenia zachowku.
dłonie - kantecki

Nieruchomości

W tym obszarze Kancelaria świadczy usługi m.in. w związku z:
 • przygotowaniem formalno-prawnym inwestycji budowlanych;
 • sporządzaniem oraz opiniowaniem umów dotyczących własnościowych zmian w nieruchomościach, np. umów deweloperskich;
 • doradztwem przy zawieraniu umów najmu bądź dzierżawy;
 • zaskarżaniem opłat za użytkowanie wieczyste gruntu;
 • postępowaniami o zasiedzenie nieruchomości;
 • zaskarżaniem niekorzystnych decyzji administracyjnych, np. w przedmiocie odmowy wydania warunków zabudowy.

Kancelaria świadczy pomoc prawną m. in. w następujących formach:

 • bieżące doradztwo prawne;
 • występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika;
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • udział w negocjacjach;
 • prowadzenie szkoleń.