Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin

Prawo reguluje w sposób szczególny nie tylko kwestie wprowadzania do obrotu oraz stosowania środków ochrony roślin, ale również postępowania z opakowaniami po zużytych produktach. Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r., środkami niebezpiecznymi są m. in. środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako:

  • bardzo toksyczne;
  • toksyczne lub;
  • niebezpieczne dla środowiska wodnego z przypisanym symbolem N;

na podstawie przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2 na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (tzw. Rozporządzenie CLP). Wyjaśniając najkrócej, chodzi o środki ochrony roślin dla tzw. użytkowników profesjonalnych (osoby fizyczne, które stosują środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie), których opakowania zaopatrzone są m. in. w następujące piktogramy:

piktogramy

Opakowania po tych środkach ochrony roślin nie mogą być wyrzucane do zwykłych śmietników tylko utylizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska. Prawo nałożyło na podmioty wprowadzające na rynek środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin obowiązek zorganizowania systemu zbierania oraz zapewnienia odzysku, w tym recyklingu, tych odpadów opakowaniowych. Podmioty te muszą sfinansować koszty zbierania tych opakowań przez sprzedawców hurtowych oraz detalicznych oraz następnie odebrania i przekazania do utylizacji. Na mocy prawa sprzedawcy hurtowi i detaliczni środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin są zobowiązani przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach. Nie można zapomnieć, że za niezwracanie tych opakowań przez użytkowników (które uprzednio zostały 3 razy przepłukane) grozi grzywna do 5.000 PLN.

Najbardziej znanym i największym obecnie funkcjonującym systemem zbierania opakowań po środkach niebezpiecznych, będących środkami ochrony roślin, jest system zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Szczegóły dotyczące tego systemu można poznać na stronie www.systempsor.pl.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 1 =