Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Mieszanie środków ochrony roślin (tank-mix)

Od 14 czerwca 2011 r. stosowanie przez rolników dawek środków ochrony roślin niższych niż wskazane w etykietach tych środków lub łączenie ich z innymi agrochemikaliami (tzw. tank-mix) nie jest co do zasady sprzeczne z prawem. Zmiana ta wynika z interpretacji art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywę Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG („Rozporządzenie 1107/2009”) stanowiącego, że „środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie. Właściwe stosowanie obejmuje stosowanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin i spełnienie warunków ustanowionych zgodnie z art. 31 i podanymi w etykietach. Musi być ono również zgodne z przepisami Dyrektywy 2009/128/WE, a szczególności z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin, o których mowa w art. 14 tej dyrektywy oraz w załączniku III do niej”. Bazując na powyższym należy przytoczyć:

  1. definicję „dobrej praktyki ochrony roślin”, określoną w art. 3 pkt 18 Rozporządzenia 1107/2009 – „zabiegi z użyciem środków ochrony roślin stosowanych do danych roślin lub produktów roślinnych, zgodnie z warunkami dozwolonego stosowania, są wybierane, dawkowane i planowane tak, aby zapewnić akceptowalną skuteczność przy minimalnej niezbędnej ilości, z właściwym uwzględnieniem miejscowych warunków oraz możliwości zwalczania metodami mechanicznymi i biologicznymi”;
  2. art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/128/WE z dnia 12 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów („Dyrektywa 2009/128/WE”) – „państwa członkowskie podejmują wszelkie konieczne środki do stosowania ochrony roślin o niskim zużyciu pestycydów, przyznając zawsze, gdy to możliwe, pierwszeństwo metodom niechemicznym, aby profesjonalni użytkownicy pestycydów przechodzili na stosowanie dostępnych praktyk i produktów do walki z danym organizmem szkodliwym, które stanowią najmniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Ochrona roślin o niskim zużyciu pestycydów obejmuje integrowaną ochronę roślin (…)”;
  3. pkt 6 załącznika III do Dyrektywy 2009/128/WE – „ogólne zasady integrowanej ochrony roślin – użytkownik profesjonalny powinien ograniczać stosowanie pestycydów i inne formy interwencji do niezbędnego poziomu poprzez zredukowanie dawek, ograniczenie liczby wykonanych zabiegów lub stosowanie dawek dzielonych, biorąc pod uwagę, czy można zaakceptować dany poziom zagrożenia roślin i czy interwencje te nie zwiększą ryzyka rozwoju odporności organizmów szkodliwych”;
  4. art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o środkach ochrony roślin, wprowadzający obowiązek prowadzenia ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, a w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, w § 1 ust. 2 pkt. 2 zaleca się ograniczenie liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum.

Podsumowując z grubsza regulacje prawne dotyczące przygotowywania oraz stosowania tank-mix:

  1. obowiązek przestrzegania zapisów etykiety został ograniczony jedynie do tych określonych w niej wymagań, które mają istotne znaczenie dla zdrowia człowieka oraz dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego, tj. m.in. maksymalnej dawki środka ochrony roślin, okresu pomiędzy ostatnim zastosowaniem środka ochrony roślin a zbiorem, czy też maksymalnej liczby zastosowań środka ochrony roślin w ciągu roku. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 1107/2009 nie ma natomiast obowiązku przestrzegania zapisów etykiety środka ochrony roślin, dotyczących jego minimalnej dawki lub możliwości łączenia go z innymi agrochemikaliami (chyba, że etykieta zawierałaby wyraźny zakaz łączenia środka ochrony roślin z określonymi chemikaliami, ze względu na niebezpieczeństwo z tym związane);
  2. warunkiem możliwości mieszania środków ochrony roślin jest przestrzeganie zasad dobrej praktyki ochrony roślin. Pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa co do zasady nie mają prawa podczas kontroli wyciągać konsekwencji wobec rolników, którzy w ewidencjach zabiegów środków ochrony roślin podadzą mniejszą niż w etykiecie dawkę środka lub poinformują o łącznym stosowaniu preparatów;
  3. wszyscy, którzy skorzystają z możliwości ograniczania zużycia środków ochrony roślin czy stosowania mieszanin zbiornikowych (z wyjątkiem tych uwzględnionych wprost w etykietach) muszą mieć świadomość, że robią to wyłącznie na własne ryzyko. Korzystanie z informacji zawartych w tabelach mieszania, publikowanych w wydawnictwach popularnych, nie zwalnia rolnika z odpowiedzialności związanej z niepowodzeniem po wykorzystaniu sugerowanej mieszaniny. Tym samym, wszelkie szkodliwe efekty uboczne, w postaci np. uszkodzeń roślin lub braku pożądanego efektu oprysku taką mieszanką, ponosi wyłącznie sam rolnik, chyba że dany producent uwzględnił możliwość mieszania pewnych środków i podał na etykietach (widocznych na opakowaniu) ich nazwy oraz zalecane wtedy dawki. Jeżeli etykiety nie zawierają wskazówek odnośnie mieszania z innymi agrochemikaliami lub ostrzeżeń o zakazie mieszania i nie ma innych przeciwskazań, rolnik może sporządzić miksturę na wyłącznie swoje własne, pełne ryzyko.

Na marginesie należy zauważyć o pewnym wyjątku wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. Podkreślone tam jest, że nawozy mogą być stosowane łącznie ze środkami ochrony roślin jedynie wówczas, gdy jest to przewidziane w instrukcji stosowania środka ochrony roślin lub nawozu.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + 1 =