Skip to content

Mieszanie środków ochrony roślin (tank-mix)

Od 14 czerwca 2011 r. stosowanie przez rolników dawek środków ochrony roślin niższych niż wskazane w etykietach tych środków lub łączenie ich z innymi agrochemikaliami (tzw. tank-mix) nie jest co do zasady sprzeczne z prawem. Zmiana ta wynika z interpretacji art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywę Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG („Rozporządzenie 1107/2009”) stanowiącego, że „środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie. Właściwe stosowanie obejmuje stosowanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin i spełnienie warunków ustanowionych zgodnie z art. 31 i podanymi w etykietach. Musi być ono również zgodne z przepisami Dyrektywy 2009/128/WE, a szczególności z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin, o których mowa w art. 14 tej dyrektywy oraz w załączniku III do niej”. Bazując na powyższym należy przytoczyć:

  1. definicję „dobrej praktyki ochrony roślin”, określoną w art. 3 pkt 18 Rozporządzenia 1107/2009 - „zabiegi z użyciem środków ochrony roślin stosowanych do danych roślin lub produktów roślinnych, zgodnie z warunkami dozwolonego stosowania, są wybierane, dawkowane i planowane tak, aby zapewnić akceptowalną skuteczność przy minimalnej niezbędnej ilości, z właściwym uwzględnieniem miejscowych warunków oraz możliwości zwalczania metodami mechanicznymi i biologicznymi”;
  2. art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/128/WE z dnia 12 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów („Dyrektywa 2009/128/WE”) - „państwa członkowskie podejmują wszelkie konieczne środki do stosowania ochrony roślin o niskim zużyciu pestycydów, przyznając zawsze, gdy to możliwe, pierwszeństwo metodom niechemicznym, aby profesjonalni użytkownicy pestycydów przechodzili na stosowanie dostępnych praktyk i produktów do walki z danym organizmem szkodliwym, które stanowią najmniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Ochrona roślin o niskim zużyciu pestycydów obejmuje integrowaną ochronę roślin (...)”;
  3. pkt 6 załącznika III do Dyrektywy 2009/128/WE – „ogólne zasady integrowanej ochrony roślin - użytkownik profesjonalny powinien ograniczać stosowanie pestycydów i inne formy interwencji do niezbędnego poziomu poprzez zredukowanie dawek, ograniczenie liczby wykonanych zabiegów lub stosowanie dawek dzielonych, biorąc pod uwagę, czy można zaakceptować dany poziom zagrożenia roślin i czy interwencje te nie zwiększą ryzyka rozwoju odporności organizmów szkodliwych”;
  4. art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o środkach ochrony roślin, wprowadzający obowiązek prowadzenia ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, a w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, w § 1 ust. 2 pkt. 2 zaleca się ograniczenie liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum.

Podsumowując z grubsza regulacje prawne dotyczące przygotowywania oraz stosowania tank-mix:

  1. obowiązek przestrzegania zapisów etykiety został ograniczony jedynie do tych określonych w niej wymagań, które mają istotne znaczenie dla zdrowia człowieka oraz dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego, tj. m.in. maksymalnej dawki środka ochrony roślin, okresu pomiędzy ostatnim zastosowaniem środka ochrony roślin a zbiorem, czy też maksymalnej liczby zastosowań środka ochrony roślin w ciągu roku. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 1107/2009 nie ma natomiast obowiązku przestrzegania zapisów etykiety środka ochrony roślin, dotyczących jego minimalnej dawki lub możliwości łączenia go z innymi agrochemikaliami (chyba, że etykieta zawierałaby wyraźny zakaz łączenia środka ochrony roślin z określonymi chemikaliami, ze względu na niebezpieczeństwo z tym związane);
  2. warunkiem możliwości mieszania środków ochrony roślin jest przestrzeganie zasad dobrej praktyki ochrony roślin. Pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa co do zasady nie mają prawa podczas kontroli wyciągać konsekwencji wobec rolników, którzy w ewidencjach zabiegów środków ochrony roślin podadzą mniejszą niż w etykiecie dawkę środka lub poinformują o łącznym stosowaniu preparatów;
  3. wszyscy, którzy skorzystają z możliwości ograniczania zużycia środków ochrony roślin czy stosowania mieszanin zbiornikowych (z wyjątkiem tych uwzględnionych wprost w etykietach) muszą mieć świadomość, że robią to wyłącznie na własne ryzyko. Korzystanie z informacji zawartych w tabelach mieszania, publikowanych w wydawnictwach popularnych, nie zwalnia rolnika z odpowiedzialności związanej z niepowodzeniem po wykorzystaniu sugerowanej mieszaniny. Tym samym, wszelkie szkodliwe efekty uboczne, w postaci np. uszkodzeń roślin lub braku pożądanego efektu oprysku taką mieszanką, ponosi wyłącznie sam rolnik, chyba że dany producent uwzględnił możliwość mieszania pewnych środków i podał na etykietach (widocznych na opakowaniu) ich nazwy oraz zalecane wtedy dawki. Jeżeli etykiety nie zawierają wskazówek odnośnie mieszania z innymi agrochemikaliami lub ostrzeżeń o zakazie mieszania i nie ma innych przeciwskazań, rolnik może sporządzić miksturę na wyłącznie swoje własne, pełne ryzyko.

Na marginesie należy zauważyć o pewnym wyjątku wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. Podkreślone tam jest, że nawozy mogą być stosowane łącznie ze środkami ochrony roślin jedynie wówczas, gdy jest to przewidziane w instrukcji stosowania środka ochrony roślin lub nawozu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × one =

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności

Zamknij