Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Opłaty sankcyjne – ustawa o środkach ochrony roślin

Opłaty sankcyjne – ustawa o środkach ochrony roślin

Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. („Ustawa o śor”) przewiduje administracyjne kary pieniężne (tzw. opłaty sankcyjne) za naruszenie niektórych z jej postanowień, a mianowicie za:

art. 75 Ustawy o śor

  • prowadzenie reklamy środka ochrony roślin w sposób niezgodny z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG – opłata sankcyjna wynosi od 5.000 zł do 500.000 zł, stosownie do przeciętnego kosztu emisji, publikacji lub dystrybucji takiej reklamy;
  • sprzedaż środka ochrony roślin bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy – opłata sankcyjna wynosi 200% kwoty wartości sprzedanych środków ochrony roślin według ceny ich sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży;
  • niezrealizowanie obowiązków określonych w decyzjach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4a, art. 30a ust. 1 lub 2, art. 32, art. 33 ust. 1 lub 3, art. 33a ust. 5 lub art. 34 ust. 1 lub 3 Ustawy o śor (przede wszystkim nieusunięcie z rynku lub niezniszczenie posiadanych podrobionych środków ochrony roślin) – opłata sankcyjna wynosi 200% kwoty wartości środków ochrony roślin lub zaprawionego materiału siewnego, których dotyczy ta decyzja, według ceny ich sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży;
  • niezrealizowanie obowiązków określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 44 ust. 1 lub art. 45 ust. 1 Ustawy o śor (przede wszystkim utylizacja podrobionych środków ochrony roślin) – opłata sankcyjna wynosi od 1.000 zł do 5.000 zł;
  • niezrealizowanie obowiązków określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy o śor (wprowadzenie do obrotu zanieczyszczonych pestycydami płodów rolnych) – opłata sankcyjna wynosi od 10.000 zł do 50.000 zł.

W przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie dokumentów sprzedaży środków ochrony roślin, przy określaniu wysokości opłaty sankcyjnej przyjmuje się, że wartość 1 kilograma lub 1 litra środka ochrony roślin wynosi 1.000 zł (zaprawiony materiał siewny wycenia się na 200 zł za 100 kilogramów).

art. 75a Ustawy o śor

  • przemyt z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej środka ochrony roślin – opłata sankcyjna wynosi od 200 zł do 5000 zł.

Całość postępowania prowadzona jest w trybie kodeksu postępowania administracyjnego. Ze względu na konkretną specjalizację w środkach ochrony roślin Kancelaria posiada unikatowe doświadczenie w postępowaniach o nałożenie powyżej opisanej opłaty sankcyjnej, w szczególności związane z naruszeniem art. 66 Rozporządzenia 1107/2009.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × trzy =