Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Stawki celne przy imporcie substancji chemicznych – produkcja środków ochrony roślin

Produkcja środków ochrony roślin powinna stanowić przemyślany, efektywny i ekonomicznie opłacalny proces, na który składa się m. in. pozyskiwanie stosownych składników, przede wszystkim substancji czynnych, tj. „substancji, w tym mikroorganizmów, wykazujących ogólne lub specyficzne oddziaływanie na organizmy szkodliwe lub na rośliny, części roślin lub na produkty roślinne – art. 2 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.

Najczęściej substancje czynne, jak i pozostałe składki środków ochrony roślin, do których należą sejfnery, synergetyki, składniki obojętne oraz adiuwanty, stanowią przedmiot importu, a więc dostawy generalnie spoza terenu Unii Europejskiej. Bardzo często importowane są gotowe środki ochrony roślin. Z importem nierozerwalnie wiąże się pojęcie cła, a więc opłaty za dokonanie importu towaru, która zwiększa koszt jego pozyskania. Jeżeli chodzi o poprawne ustalenie wysokości cła z tytułu importu każdego towaru, w tym substancji chemicznych, importer powinien zapoznać się co najmniej z:

  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny;
  2. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny;
  3. Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej;
  4. Nomenklaturą Zharmonizowaną Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętą przez Światową Organizację Celną.

Dokładna analiza powyższych aktów prawnych, przede wszystkim nomenklatury taryfowej (pkt 3) i nomenklatury zharmonizowanej (pkt 4), pozwala na poprawne dopasowanie sprowadzanej substancji do taryfy celnej, a zatem poprawne ustalenie kosztu importu. Co istotne, w celu poprawnego zaklasyfikowania substancji nie należy posługiwać się wyłącznie nazewnictwem substancji, ale przede wszystkim jej składem chemicznym, sposobem przewożenia i planowanego wykorzystania. „O ujęciu towaru w danym kodzie decydują cechy charakteryzujące go w sposób najbardziej szczegółowy. Dokonując klasyfikacji taryfowej danego towaru należy kierować się Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz uwagami do sekcji i działów Wspólnej Taryfy Celnej. Istotą tych ustaleń jest, aby dany towar klasyfikować do jednej i tej samej pozycji i podpozycji, z wyłączeniem wszelkich innych, które ewentualnie mogłyby być brane pod uwagę.

Innymi słowy, decydujące dla klasyfikacji taryfowej kryteria ustala się w pierwszej kolejności w oparciu o obiektywne cechy i właściwości towaru wskazane w brzmieniu pozycji CN i uwagach do sekcji i działów” – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2014 r. (sygn. akt: I GSK 101/13). Prawo celne stanowi odrębną od prawa środków ochrony roślin gałąź prawa administracyjnego i do zrozumienia pojęć użytych w przepisach prawa celnego należy stosować przepisy, orzecznictwo i interpretacje prawa celnego, a nie innych dziedzin prawa, np. prawa środków ochrony roślin. Przed rozpoczęciem importu substancji, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jej poprawnej klasyfikacji, warto wystąpić do organów celnych z wnioskiem o wydanie tzw. wiążącej informacji taryfowej. Działanie takie pozwoli importowi uniknąć zapłaty nieprzewidzianego cła oraz postępowania uruchomionego z tytułu naruszenia kodeksu karno-skarbowego.

W obecnym stanie prawnym, gotowe środki ochrony roślin oraz szereg substancji czynnych traktowane jest jednakowo pod kątem prawa celnego – posiadają kod TARIC z działu 3808 nomenklatury taryfowej – dlatego objęte są cłem w wysokości 6%.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 5 =