Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Jakie warunki trzeba spełnić, aby sprzedawać środki ochrony roślin?

Zasady sprzedaży środków ochrony roślin

Poza ogólnymi obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (przede wszystkim obowiązek podawania w ofertach sprzedaży środków ochrony roślin co najmniej swojej firmy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz siedziby albo adresu, prawo nakłada na sprzedawców środków ochrony roślin szereg dodatkowych wymagań, do których należą m.in.:

– posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków – art. 25 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin;

– obowiązek oferowania wyłącznie środków ochrony roślin, które posiadają aktualne zezwolenie na wprowadzenie do obrotu w Polsce. Każdy sprzedawca ma obowiązek posiadać aktualną wiedzę o treści rejestru środków ochrony roślin w Polsce, który jest dostępny on-line pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin

– obowiązek weryfikowania, czy nabywca środka ochrony roślin dla profesjonalistów posiada certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin – art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin;

– obowiązek zapewnienia, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy posiadały certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin – art. 25 ust. 3 pkt 1 ustawy o środkach ochrony roślin;

– obowiązek zapewnienia – w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu niż ostateczny nabywca – możliwości bieżącej konsultacji z osobą posiadającą certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz prawidłowym i bezpiecznym ich stosowaniu – art. 25 ust. 3 pkt 2 ustawy o środkach ochrony roślin;

– obowiązek przechowywania środków ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z innych powodów nieprzeznaczonych do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu – art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy o środkach ochrony roślin;

– obowiązek prowadzenia i przechowywania przez co najmniej pięć lat dokumentacji dotyczącej wprowadzanych do obrotu środków ochrony roślin. Takim dokumentem może być paragon lub faktura. Dokumentację należy prowadzać w taki sposób, aby – z wyjątkiem przypadków zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy – umożliwić określenie numeru partii i daty produkcji nabywanych i zbywanych środków ochrony roślin – art. 67 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin;

– obowiązek dodawania do treści oferty złożonej na odległość (np. przez internet) informacji, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin – art. 25 ust. 3 pkt 5 ustawy o środkach ochrony roślin);

– obowiązek prowadzenia reklamy środków ochrony roślin w sposób zgodny z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Jednym z głównych wymagań jest dodanie do każdej reklamy sformułowania: „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie”. Więcej informacji na temat reklamy środków ochrony roślin można znaleźć pod linkiem: reklama środków ochrony roślin

Czego zabrania ustawa z art. 31 o środkach ochrony roślin?

Nie można zapomnieć, że zgodnie z art. 31 ustawy o środkach ochrony roślin zabrania się:

– zbywania środka ochrony roślin oraz składania oferty zbycia takiego środka:

– osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, lub osobie niepełnoletniej,

– w opakowaniu zastępczym,

– w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, chyba że w przypadku środka ochrony roślin przeznaczonego dla użytkownika nieprofesjonalnego środek ten jest przechowywany pod zamknięciem w sposób zapewniający brak jego kontaktu z żywnością lub paszą,

– przy zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych),

– po upływie terminu jego ważności;

– podawania informacji niezgodnych z zawartymi w etykiecie wymaganiami.

Prawo przewiduje również szereg obowiązków związanych m. in. z odbiorem zużytych opakowań po środkach ochrony roślin, z transportem, jak i magazynowaniem środków ochrony roślin.

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu prawa ochrony roślin?

Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa w procesie sprzedaży środków ochrony roślin grozi surową odpowiedzialnością administracyjną lub mandatem karnym nakładanymi przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kancelaria prawna posiada unikatową wiedzę oraz doświadczenie w postępowaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Skontaktuj się z nami, pod numerem telefonu: 793 917 771

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 2 =