Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Jak zarejestrować środki ochrony roślin?

Rejestracja środków ochrony roślin (nie lubię słowo pestycyd), to jeden z najtrudniejszych aspektów prawnych prawa tego rodzaju substancji chemicznych. Osoba niezajmująca się na co dzień takimi procesami nie ma szans na uzyskanie dla danego środka ochrony roślin zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w Polsce. Rejestrację środków ochrony roślin regulują w głównej mierze:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, a dodatkowo wiele innych aktów prawnych, np.:
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (WE) i Rady Nr 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni;
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 283/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla substancji czynnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla środków ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz.Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176);
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zmianami);
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zmianami);
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 546/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie Nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w odniesieniu do Jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin (Dz.U. L 155 z 11.6.2011, str. 127).

Warunki dopuszczenia do obrotu środków ochrony roślin

Cała rejestracja prowadzona jest przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi według zasad kodeksu postępowania administracyjnego. Obecnie najlepiej prowadzić procedurę rejestracyjną wyłącznie drogą elektroniczną. Całkiem zgrabnie wniosek o zezwolenie na wprowadzenie środka ochrony roślin został opisany pod tym linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/459 Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z rejestracja środków ochrony roślin. Pomoc ta dotyczy przede wszystkim tzw. spraw trudnych (wątpliwości interpretacyjne, spór z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

 

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia − cztery =