Logo Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Gromadzenie informacji służbowych przez pracowników

Podstawowym środkiem komunikacji wewnątrz każdej organizacji jest poczta elektroniczna. Popularne e-maile stanowią bardzo częsty środek dowodowy w postępowaniach sądowych toczących się pomiędzy pracodawcami, a pracownikami. Dowód taki jest w pełni legalny, natomiast pracownik gromadzący służbową korespondencję powinien pamiętać, że:

  1. musi być stroną korespondencji;
  2. musi pozyskać korespondencję w sposób legalny;
  3. korespondencja może być ujawniona wyłącznie przed sądem;
  4. korespondencja może być wykorzystana wyłącznie w celu dowodzenia zgłoszonych roszczeń.

Wskazane powyżej uzasadnione potrzeby pracownika należy wyraźnie oddzielić od gromadzenia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa pracodawcy i które zostaną wykorzystane w innym celu niż w sporze sądowym (np. w konkurencyjnej działalności lub celem udostępnienia osobom trzecim). Warto nadmienić, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („Ustawa”) „czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. Z tejże właśnie przyczyny, pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli:

  1. zgromadzoną tajemnicę przedsiębiorstwa wykorzysta, ujawni lub przekaże (np. sprzeda) osobom trzecim;
  2. zgromadzona tajemnica przedsiębiorstwa ma wartość gospodarczą. Do takiej kategorii informacji można zaliczyć np. plany techniczne, metody kontroli jakości usług i towarów, dane o dostawach, plany marketingowe itp., oraz;
  3. opisane w pkt 1 powyżej czynności dokona pomimo posiadania wiedzy, że zgromadzona tajemnica przedsiębiorstwa ma charakter poufny, a pracodawca przedsięwziął kroki celem zapobieżenia ich ujawnieniu.

Nie można zapomnieć, że oprócz konsekwencji wynikających z Ustawy (m. in. odpowiedzialność w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) pracownik może ponieść negatywne skutki również na polu prawa pracy (zwolnienie w trybie natychmiastowym za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych). Z tychże przyczyn tak bardzo ważne jest, żeby gromadzenie dowodów na poczet przyszłego postępowania sądowego mieściło się w przedstawionych powyżej ramach i nie mogło być potraktowane przez pracodawcę co najmniej, jako przygotowanie do popełnienia czynu zabronionego lub powód do utraty zaufania, stanowiące uzasadnione podstawy do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − cztery =