Grzegorz Kantecki
Kancelaria Radcy Prawnego

Szukaj
Close this search box.

PL | ENG

Rodzaje zezwoleń na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu

Otaczający nas świat składa się z nakazów oraz zakazów. Najskuteczniejszym instrumentem ich wprowadzania jest prawo. Ze względu na specyfikę środków ochrony roślin cały proces ich wprowadzania do obrotu, stosowania oraz utylizacji objęty jest szeregiem obostrzeń. Pierwszym i najważniejszym elementem jest pozyskanie tzw. zezwolenia („Zezwolenie”) na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu (po angielsku: authorisation of a plant protection product). Postępowanie o wydanie Zezwolenia zasadniczo zostało w całości uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG („Rozporządzenie 1107/2009”). Ustanowiono wówczas generalną zasadę, mówiącą o tym, że środek ochrony roślin nie może być wprowadzany do obrotu ani stosowany jeśli nie uzyskał Zezwolenia w danym państwie członkowskim zgodnie z przepisami tejże regulacji – art. 28 ust. 1 Rozporządzenia 1107/2009. W drodze odstępstwa Zezwolenie takie nie jest wymagane wyłącznie w następujących przypadkach:

 1. Stosowanie środków zawierających wyłącznie jedną lub więcej substancji podstawowych, tzn. uregulowanych w art. 23 Rozporządzenia 1107/2009 substancji, które:
  a) nie są substancjami potencjalnie niebezpiecznymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 Rozporządzenia 1107/2009;
  b) nie mają nieodłącznej zdolności do oddziaływania na układ endokrynny, działania neurotoksycznego lub immunotoksycznego;
  c)  nie są stosowane głównie do celów ochrony roślin, ale mimo to są przydatne w ochronie roślin, bezpośrednio lub w środku składającym się z tej substancji i prostego rozpuszczalnika; oraz
  d)  nie są wprowadzane do obrotu, jako środki ochrony roślin.
 2. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie środków ochrony roślin do celów badań lub rozwoju.
 3. Produkcja, składowanie i przemieszczanie środka ochrony roślin przeznaczonego do stosowania w innym państwie członkowskim, pod warunkiem że środek ten uzyskał zezwolenie w tym państwie członkowskim, a państwo członkowskie, w którym ma miejsce produkcja, składowanie lub przemieszczanie, wprowadziło wymogi dotyczące kontroli w celu zapewnienia, aby środek ochrony roślin nie był stosowany na jego terytorium.
 4. Produkcja, składowanie lub przemieszczanie środka ochrony roślin przeznaczonego do stosowania w państwie trzecim, pod warunkiem że państwo członkowskie, w którym ma miejsce produkcja, składowanie lub przemieszczanie, wprowadziło wymogi dotyczące kontroli w celu zapewnienia, aby dany środek ochrony roślin został wywieziony z jego terytorium.
 5. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie środków ochrony roślin, dla których udzielono pozwolenia na handel równoległy.

Wspomnę tylko, że Rozporządzenie 1107/2009 przewiduje następujące rodzaje Zezwoleń:

 1. Zezwolenie wydane w trybie zwykłym, zgodnie z art. 28 ust. 1 Rozporządzenia 1107/2009.
 2. Zezwolenie wydane w trybie przyśpieszonym, zgodnie z art. 40 Rozporządzenia 1107/2009.
 3. Zezwolenie tymczasowe, zgodnie z art. 30 Rozporządzenia 1107/2009.
 4. Zezwolenie nadzwyczajne, zgodnie z art. 53 Rozporządzenia 1107/2009.
 5. Zezwolenie na środek ochrony roślin niskiego ryzyka, o którym mowa w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia 1107/2009.
 6. Rozszerzenie zakresu Zezwolenia o zastosowanie małoobszarowe, zgodnie z art. 51 Rozporządzenia 1107/2009.

Każdy z powyższych trybów związany jest z innym celem wydania Zezwolenia oraz inną dokumentacją. Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ma zastosowanie wyłącznie uzupełniające w postępowaniu o wydanie Zezwolenia. Zezwolenie wydaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze decyzji administracyjnej. Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin bez Zezwolenia skutkuje ich konfiskatą, zniszczeniem na koszt posiadacza oraz nałożeniem tzw. opłaty sankcyjnej. W pewnych sytuacjach nie można wykluczyć również zastosowania odpowiedzialności prawno-karnej. Państwo musi dbać o bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska, stąd kwestia wyboru i pozyskania odpowiedniego dla danego preparatu Zezwolenia jest priorytetowa i wymaga profesjonalnego doradztwa.

Tagi

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Grzegorz Kantecki

Grzegorz Kantecki

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
+48 793 917 771
grzegorz@kantecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × trzy =